Utent:Cuaxdon

Da Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search

Taiwanese: Ghuav giorx Andrei, ghuav uiw Daiuan lai e.
English: My name is Andrei. I'm from Taiwan.
Kbalan: Ti andrei nangan-ku, maq-taywan-iku mawtu.


nan Chit-ê iōng-chiá ê bó-gúHō-ló-oē.
此個用者的母語鶴佬話